Wet Kwaliteitsborging

Kwaliteitsborging in de bouw een veelbesproken onderwerp. Per 1 jan 2023 is de nieuwe Wet Kwaliteitsborging (wkb) een feit. Een flink aantal wijzigingen voor aannemers, installateurs en professionele klusbedrijven in het bouwproces.

Wij van 2Jours krijgen steeds vaker de vraag over de Wet kwaliteitsborging, wat houdt de wet nu in en welke gevolgen heeft dit voor mij. Daarom een eerste introductie van het proces voor Kwaliteitsborging in de bouw.

Voor wie is de WKB verplicht?

 • Bouwbedrijven
 • Kwaliteitsborgers
 • Zakelijke consumenten die utiliteitsbouw (bijvoorbeeld kantoren, scholen en ziekenhuizen) laten (ver-)bouwen en gebruiken.
 • Particuliere consumenten die een woning laten (ver-)bouwen en gebruiken.

Wat verandert er?

Er komen maatregelen om de kwaliteit in de bouw te verbeteren en de positie van de particuliere en zakelijke consument in de bouw te beschermen:

 • Bouwers zijn straks verplicht een onafhankelijke en gecertificeerde kwaliteitscontroleur in te schakelen. Deze private kwaliteitsborger toetst het bouwplan op risico’s en controleert op de bouwplaats of het werk aan alle wettelijke bouwvoorschriften voldoet.
 • Een beperkte omgevingsvergunning is straks voldoende. U hoeft niet meer te wachten op de goedkeuring van de bouwtechnische kwaliteit van het plan. Niet bij de eerste aanvraag en ook niet bij tussentijdse wijzigingen.
 • De verdeling van de aansprakelijkheid bij verborgen gebreken wordt verbeterd. De positie van de opdrachtgever wordt versterkt.
 • U moet als bouwende partij meer rekening houden met de wensen van de consument en opdrachtgever. Bijvoorbeeld over de indeling van een gebouw, de keuze van installaties en de afbouw.

Wanneer?

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat naar verwachting stapsgewijs in vanaf 1 januari 2023.

Meer toezicht

Meer toezicht in de bouw via de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De wetgever beoogt met de Wet Kwaliteitsborging de kwaliteit van het bouwwerk en de positie van de consument beter te maken. Voor de bouwer betekent dit meer werk aan het begin van het bouwproces waardoor faalkosten, op termijn, gereduceerd kunnen worden.

Lees verder
Wat is de status van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen?

Op 14 mei 2019 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen door de Eerste Kamer. Volgens planning treedt de Wkb – tegelijk met de Omgevingswet – op 1 januari 2023 in werking.

Wkb gedeeltelijk in werking getreden

22 april 2022

Met de bekendmaking van het inwerkingtredingsbesluit op 13 april 2022 treden enkele artikelen van de Wet en het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen op 22 april 2022 in werking. Dit wil niet zeggen dat vanaf die datum voor bouwactiviteiten onder gevolgklasse 1 een bouwmelding moet worden gedaan en een kwaliteitsborger moet worden ingeschakeld.

De inwerkingtreding van enkele artikelen van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is noodzakelijk om de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw (TloKB) – de toezichthouder op het nieuwe stelsel – officieel in te stellen. De TloKB kan daarmee de instrumenten voor kwaliteitsborging toetsen aan de eisen die in het Besluit kwaliteitsborging en in de Regeling kwaliteitsborging zijn vastgelegd. Voldoen de instrumenten aan de regels dan zal de TloKB de instrumenten toelaten tot het stelsel en in het landelijke register zodat bij invoering van het volledige stelsel – beoogd per 1 januari 2023 – voldoende kwaliteitsborgers beschikbaar zijn.

De artikelen van de Wet en het Besluit die nu in werking treden worden opgenomen in de Woningwet en het Bouwbesluit 2012. De Regeling kwaliteitsborging voor het bouwen wordt ingevoegd in de Regeling Bouwbesluit 2012. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaan de regels vanuit het Bouwbesluit 2012 en de Regeling bouwbesluit 2012 over naar respectievelijk het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling. Dan pas treedt ook het stelsel zelf in werking. Tot die tijd is voor vergunningplichtige bouwactiviteiten een omgevingsvergunning onder de Wabo verplicht.

Besluit
Besluit kwaliteitsborging gepubliceerd

12 april 2022

Het Besluit kwaliteitsborging is vandaag openbaar gemaakt. Het Besluit bevat de inhoudelijk regels waaraan diverse zaken binnen het stelsel moeten voldoen, zoals:

 • De definitie van bouwwerken vallend onder gevolgklasse 1
 • De regels waaraan borgingsplannen moeten voldoen
 • De onafhankelijkheid van de kwaliteitsborger
 • De inhoudelijke eisen aan kwaliteitsborgers
 • De inhoud van de bouwmelding, de gereedmelding en het dossier bevoegd gezag
 • De regels zijn uitgewerkt als wijziging van het Bouwbesluit 2012 en als wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving en het Besluit kwaliteit leefomgeving. De wijzigingen van het Bouwbesluit 2012 zijn noodzakelijk om de TloKB in staat te stellen om – voordat het stelsel in werking treedt – instrumenten beoordelen voor toelating tot het stelsel. Om die reden zal een deel van het stelsel, inclusief de Regeling kwaliteitsborging, dan ook op korte termijn in werking treden.
Het Besluit is te vinden via de onderstaande knop. In de Staatscourant zijn het Advies van de Raad van State en het Nader rapport te vinden.

De Wkb zelf zal volgens planning tegelijk met de Omgevingswet per 1 januari 2023 in werking treden. Pas na inwerkingtreding van de Omgevingswet zullen bouwactiviteiten onder kwaliteitsborging kunnen worden uitgevoerd. Tot die tijd zullen partijen blijven oefenen met de Wkb in proefprojecten, ANWkb netwerken en proeftuinen.

Besluit
Wkb: veranderingen Burgerlijk Wetboek in de praktijk

25 maart 2022

Bij inwerkingtreding van de Wkb worden vijf veranderingen doorgevoerd in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Doel van de vijf veranderingen in het BW het verbeteren van de kwaliteit van bouwwerken. Daarnaast wordt beoogd de positie van de opdrachtgever te versterken. De veranderingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

 • de uitbreiding van de aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering (art. 7:758 lid 4 BW);
 • de aanvulling van de waarschuwingsplicht van de aannemer (art. 7:754 lid 2 BW);
 • de introductie van een dossier dat bij oplevering wordt verstrekt aan de opdrachtgever (art. 7:757a BW);
 • de informatieplicht van de aannemer aan de consument- opdrachtgever over zekerheden en garanties (art. 7:765a BW) en;
 • de informatieplicht van de aannemer over de opschortingsbevoegdheid van de consument-opdrachtgever bij nieuwbouwwoningen (art. 7:768 BW).
In de brochure De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen; Veranderingen Burgerlijk Wetboek in de praktijk wordt aan de hand van praktische voorbeelden inzichtelijk gemaakt wat het gevolg is van deze vijf veranderingen. Per verandering wordt een situatie weergegeven, waarna enkele relevante aspecten van de desbetreffende verandering worden behandeld. Vervolgens wordt de situatie op twee manieren uitgewerkt: een keer onder het huidige BW (de ‘huidige’ situatie) en een keer onder het BW mét de doorgevoerde veranderingen van de Wkb (de ‘nieuwe’ situatie).

Rijksoverheid
Demo aanvragen