Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 2JOURS B.V.

A. Licentie en dienstverlening

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Licentie: het niet overdraagbare, niet sublicentieerbare en niet exclusieve gebruiksrecht van de programmatuur zoals omschreven en vermeld op de beschrijvingsblad(en) als bijlage deel uitmakend van de Gebruiksrechtovereenkomst.
1.2 Programmatuur: de softwareprogramma’s van 2Jours B.V. die in het kader van de Gebruiksrechtovereenkomst aan cliënt ter beschikking worden gesteld.
1.3 Materiaal: de beschrijving van de Programmatuur, handleidingen en alle overige informatie door 2Jours B.V. aan cliënt is verstrekt.
1.4 Gebruiksrechtovereenkomst: de overeenkomst die tussen 2Jours B.V. en cliënt wordt aangegaan in het kader van het gebruik van de Programmatuur door cliënt en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
1.5 Dienstverlening: het onderhoud en de ondersteuning van de Programmatuur zoals omschreven in deze algemene voorwaarden.

2. Licentie

2.1 Het materiaal zal vertrouwelijk worden behandeld door cliënt. De cliënt zal alle redelijke maatregelen nemen om geheimhouding van het materiaal te verzekeren, maar nimmer minder dan de maatregelen, die de cliënt treft om zijn eigen, als van gelijkwaardig belang te beschouwen, materiaal te beschermen.
2.2 Het intellectueel eigendom op de Programmatuur zal te allen tijde rusten bij 2Jours B.V. en zal uitsluitend onder Licentie aan cliënt verstrekt worden.
2.3 2Jours B.V. verleent cliënt een Licentie voor het gebruik van de Programmatuur zoals omschreven in het Materiaal. Deze Licentie wordt slechts verleend voor de duur van de Gebruiksrechtovereenkomst, mits de toepasselijke licentievergoedingen conform deze overeenkomst betaald zijn.
2.4 Cliënt zal de Programmatuur en het Materiaal gebruiken ten behoeve van en in het kader van de eigen bedrijfsvoering, met inachtneming van de daarvoor geldende gebruiksvoorschriften. Cliënt zal het Materiaal niet (laten) gebruiken door of ten behoeve van derden, ongeacht of daar al dan niet een vergoeding tegenover staat.
2.5 Cliënt is volledig verantwoordelijk voor de keuze van de Programmatuur, de geschiktheid en de implementatie daarvan in de eigen bedrijfsvoering, alsmede voor de resultaten die door het gebruik van de Programmatuur worden verkregen. Cliënt is bovendien volledig verantwoordelijk voor de keuze van andere programmatuur, al dan niet afkomstig van derden, dat in samenhang of in combinatie met de Programmatuur wordt gebruikt, alsmede voor de daarmee verkregen resultaten.

3. Levering

3.1 Binnen 5 werkdagen, nadat de Gebruiksrechtovereenkomst door cliënt is getekend, zal de Programmatuur aan cliënt ter beschikking worden gesteld.
3.2 De in 3.1 bedoelde ter beschikking stelling, vindt plaats door de levering van het Materiaal, waarmee de toegang tot de Programmatuur via het internet kan worden gerealiseerd.
3.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 2.4 zal 2Jours B.V. cliënt op diens verzoek ondersteuning verlenen bij het implementeren van de Programmatuur, tegen de daarvoor op dat moment bij 2Jours B.V. geldende tarieven en voorwaarden.

4. Eigendom, eigendomsaanduiding

4.1 Het intellectueel eigendom op de Programmatuur blijft bij 2Jours B.V. ongeacht eventuele door cliënt aangebrachte wijzigingen in de Programmatuur of implementatie van de Programmatuur in de softwarepakketten van cliënt.
4.2 Het Materiaal (inclusief eventuele al dan niet door cliënt gemaakte kopieën daarvan) blijft eigendom van 2Jours B.V. en dient bij einde van de Gebruiksrechtovereenkomst te worden geretourneerd aan 2Jours B.V..
4.3 Cliënt zal de van het materiaal gemaakte kopieën met inachtneming van het gestelde in artikel 2.2 en 2.3 voorzien van de aanduiding: Copyright © 20.. 2Jours B.V.

5. Dienstverlening

5.1 Uitsluitend indien dit uitdrukkelijk tussen 2Jours B.V. en cliënt is overeengekomen, zal 2Jours B.V. de Programmatuur onderhouden en cliënt bij het gebruik daarvan ondersteunen overeenkomstig het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

6. Inhoud Dienstverlening

6.1 De Dienstverlening omvat: Onderhoud van de Programmatuur, waaronder wordt verstaan de voortdurende actieve revisie van de Programmatuur en het distribueren van verbeterde versies met bijbehorende documentatie uit hoofde van:
a. preventief onderhoud; gericht op het vermijden van problemen bij het operationele gebruik, door het verbeteren van de kwaliteit en prestaties van de Programmatuur;
b. correctief onderhoud; gericht op het corrigeren van geconstateerde fouten en onvolkomenheden in de Programmatuur;
c. adaptief onderhoud; gericht op het aanpassen van de Programmatuur en/of het Materiaal aan gewijzigde externe omstandigheden.
6.2 Het onderzoeken van door cliënt bij 2Jours B.V. gemelde fouten, onder de voorwaarden dat deze a) reproduceerbaar zijn, b) optreden in een door 2Jours B.V. ondersteunde versie van de Programmatuur en c) niet worden veroorzaakt door onjuist gebruik. Cliënt zal alle door 2Jours B.V. noodzakelijk geachte informatie verstrekken met betrekking tot de opgetreden fout en de omstandigheden waaronder deze zich heeft voorgedaan.
6.3 Ondersteuning, omvattende begeleiding, advies en het beantwoorden van vragen ten aanzien van probleemsituaties die zich bij het operationele gebruik van de Programmatuur kunnen voordoen, alsmede assistentie bij het vervaardigen van documentatie welke in het kader van het probleemonderzoek noodzakelijk is.
6.4 Informatieservice, gericht op het informeren van cliënt omtrent toekomstige producten en nieuwe versies, modificaties, gebruiksmogelijkheden en probleemoplossingen van de programmaproducten van 2Jours B.V..
6.5 Het beschikbaar houden van deskundigen die in staat zijn medewerkers van cliënt op te leiden in het juiste gebruik van de Programmatuur en te adviseren ten aanzien van de toepasbaarheid van de Programmatuur.
6.6 Het archiveren van de laatste door 2Jours B.V. aan cliënt geleverde versie van de Programmatuur.
6.7 De Dienstverlening wordt verricht tijdens de bij 2Jours B.V. geldende normale kantooruren van maandag t/m vrijdag, algemeen erkende feestdagen uitgezonderd. Tussen partijen kan, indien de cliënt dat wenst, een aanvullende overeenkomst worden afgesloten voor Dienstverlening buiten de hierboven bedoelde normale kantooruren, tegen de alsdan bij 2Jours B.V. geldende voorwaarden en tarieven.
6.8 De werkzaamheden, verband houdende met de in dit artikel omschreven Dienstverlening, zullen door 2Jours B.V. gecentraliseerd worden uitgevoerd, binnen haar eigen bedrijfsruimten, waarbij zo mogelijk on-line diagnose faciliteiten worden aangewend voor het verlenen van directe ondersteuning op afstand. Tussen partijen kan op verzoek van cliënt een aanvullende overeenkomst worden afgesloten voor een of meer vormen van lokale dienstverlening bij cliënt ter plaatse, tegen de daarvoor alsdan bij 2Jours B.V. geldende voorwaarden en tarieven.
6.9 Cliënt kan een beroep doen op Dienstverlening door zich telefonisch of schriftelijk in verbinding te stellen met 2Jours B.V.. Daarbij dient cliënt een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving te geven van de ontstane problemen. Cliënt is verplicht alle informatie te verstrekken die 2Jours B.V. nodig acht ter oplossing van het probleem.

7. Opschorting en uitsluiting

7.1 2Jours B.V. is gerechtigd tot opschorting van haar verplichtingen tot Dienstverlening en/of cliënt de toegang tot de Programmatuur te beletten, zolang cliënt enige betaling, verschuldigd uit hoofde van deze overeenkomst, niet heeft voldaan.
7.2 2Jours B.V. is niet verplicht tot het verlenen van haar diensten conform deze overeenkomst ten aanzien van problemen welke worden veroorzaakt door:
– ondeskundig gebruik van de Programmatuur door cliënt of haar medewerkers;
– het niet opvolgen van adviezen c.q. instructies van 2Jours B.V.;
– wijzigingen in de Programmatuur en/of het Materiaal, die zonder toestemming van 2Jours B.V. door of namens cliënt zijn aangebracht;
– weigering door cliënt van een nieuwe versie van de Programmatuur ter vervanging van de oudere versie, ten aanzien waarvan de Dienstverlening door 2Jours B.V. is beëindigd. Werkzaamheden verband houdend met het oplossen van de hier bedoelde problemen zullen door 2Jours B.V. aan cliënt in rekening worden gebracht tegen de alsdan bij 2Jours B.V. geldende tarieven.

B. Algemeen

8. Duur en beëindiging

8.1 De Gebruiksrechtovereenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals aangegeven in de overeenkomst. Tenzij een der partijen drie maanden voor afloop van die termijn of de verlengde termijn schriftelijk te kennen geeft de overeenkomst te willen beëindigen, zal deze stilzwijgend worden voortgezet voor telkens een periode van twaalf maanden.
8.2 Cliënt zal bij beëindiging van de Gebruiksrechtovereenkomst alle informatiedragers, waarin de Programmatuur en/of het Materiaal is belichaamd, onmiddellijk aan 2Jours B.V. retourneren en alle kopieën daarvan vernietigen. Cliënt is verplicht op verzoek 2Jours B.V. ten genoegen van 2Jours B.V. aan te tonen dat aan deze verplichtingen is voldaan.

9. Vergoeding, betaling

9.1 Cliënt is de overeengekomen vergoeding verschuldigd direct na ondertekening van de Gebruiksrechtoverkomst. De vergoeding omvat uitsluitend het gebruik van de Programmatuur en het ter beschikking stellen van de documentatie in enkelvoud.
9.2 Cliënt is de vergoeding voor de Dienstverlening als bedoeld in artikel 6 jaarlijks bij vooruitbetaling verschuldigd. Vergoeding voor aanvullend overeengekomen diensten is verschuldigd, nadat deze Dienstverlening door 2Jours B.V. is verwerkt.
9.3 Betaling van de vergoedingen geschiedt na ontvangst van de factuur en wel binnen veertien dagen na factuurdatum.
9.4 2Jours B.V. heeft het recht de vergoeding voor Dienstverlening eenzijdig aan te passen gedurende de looptijd van de overeenkomst door schriftelijke kennisgeving. Cliënt heeft in dat geval het recht de overeenkomst binnen twee weken na ontvangst van de mededeling schriftelijk op te zeggen voor een of meerdere onderdelen van de Programmatuur, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding uit welken hoofde ook zijn gehouden. Beëindigt cliënt niet met inachtneming van het bovenstaande, dan gaat de nieuwe vergoeding in per aangegeven invoeringsdatum.

10. Garantie

10.1 2Jours B.V. garandeert de technische juiste werking van de Programmatuur, mits gebruikt met inachtneming van de gebruiksinstructies van de zijde van 2Jours B.V..
10.2 Genoemde garantie houdt geen andere of verdergaande verplichtingen voor 2Jours B.V. in dan om de overeengekomen Dienstverlening te verrichten aan de Programmatuur onder de voorwaarden en tegen de vergoedingen als aangegeven in deze algemene voorwaarden.
10.3 2Jours B.V. verleent geen garantie van welke aard ook op de door haar verrichte Dienstverlening, onverminderd het recht van de cliënt om aanvullende dienstverlening te verlangen tegen de alsdan bij 2Jours B.V. geldende voorwaarden en tarieven.

11. Aansprakelijkheid

11.1 De totale aansprakelijkheid van 2Jours B.V. wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen jegens cliënt, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van de met cliënt overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van 2Jours B.V., te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van 2Jours B.V. komt.
11.2 De aansprakelijkheid van 2Jours B.V. voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt nimmer meer dan €10.000,-.
11.3 De aansprakelijkheid van 2Jours B.V. voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van cliënt, schade verband houdende met het gebruik van door cliënt aan 2Jours B.V. voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door cliënt aan 2Jours B.V. voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van 2Jours B.V. wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
11.4 In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van 2Jours B.V., uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan € 10.000,-.
11.5 Tenzij nakoming door 2Jours B.V. blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van 2Jours B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien cliënt 2Jours B.V. onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en 2Jours B.V. ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat 2Jours B.V. in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
11.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij 2Jours B.V. meldt.
11.7 Cliënt vrijwaart 2Jours B.V. voor alle aanspraken van derden wegens
productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of
systeem dat door cliënt aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door 2Jours B.V. geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover cliënt bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.
11.8 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze overeenkomst gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan 2Jours B.V. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
11.9 De in dit artikel genoemde beperkingen en uitsluitingen van
aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van 2Jours B.V. of diens leidinggevenden.

12. Overdracht rechten en verplichtingen

12.1 Voor een goede en volledige naleving van haar verplichtingen uit de tussen partijen bestaande overeenkomst, is 2Jours B.V. bevoegd om derden in te schakelen. De kosten daarvan zullen, indien er voor de betreffende dienstverlening geen vaste prijs is afgesproken, aan cliënt worden doorberekend.
12.2 2Jours B.V. is gerechtigd haar rechten en verplichtingen jegens cliënt aan een derde over te dragen.
12.3 Het is cliënt niet toegestaan de rechten en/of verplichtingen uit de
Gebruiksrechtovereenkomst met 2Jours B.V., zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 2Jours B.V., over te dragen aan een derde.

13. Verjaring

13.1 Alle rechtsvorderingen van cliënt uit hoofde van een aan deze algemene voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren -behoudens bepalingen van dwingend recht – na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop nakoming van verplichtingen uit de tussen partijen bestaande overeenkomst opeisbaar zijn geworden.

14. Slotbepaling

14.1 Nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een of meer
bepalingen van deze overeenkomst, zal alleen de desbetreffende bepaling respectievelijk bepalingen treffen, terwijl de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven.
14.2 Op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en de uitvoering daarvan door 2Jours B.V. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
14.3 Alle geschillen – waaronder inbegrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd worden – voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, of met de betreffende voorwaarden en hun uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel.

Demo aanvragen