Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 2JOURS B.V.

VERSIE SEPTEMBER 2019

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 60949880

 

1.           Identiteit 2Jours

  • 2Jours B.V.

Handelend onder de naam: 2Jours B.V.

Vestigings- & bezoekadres: Vrieswijk 3 te (8103 PB) Raalte

Telefoonnummer: (0570) 53 81 35

Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur

E-mail: info@2jours.nl

KvK-nummer: 60949880

Btw-identificatienummer: NL854131267B01

2.           Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij 2Jours zich verbindt tot het verlenen van diensten aan een (rechts)persoon.

2.2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van bestuurders en werknemers van 2Jours en eventuele andere bij de uitvoering betrokken hulppersonen.

2.3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant wordt op voorhand nadrukkelijk door 2Jours van de hand gewezen.

2.4. 2Jours heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De Klant wordt geacht iedere wijziging van de algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd, indien deze binnen zeven dagen na Schriftelijke kennisgeving van de wijzigingen door 2Jours haar bezwaren niet Schriftelijk bij de Klant heeft gemeld.

2.5. Voor zover de Gebruiksrechtovereenkomst bepalingen bevat die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de Gebruiksrechtovereenkomst.

3.           Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

3.1. 2Jours: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 2Jours B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60949880, gevestigd en kantoorhoudende te (8103 PB) Raalte aan de
Vrieswijk 3.

3.2. Dienstverlening: het onderhoud en de ondersteuning van de Programmatuur zoals omschreven in deze algemene voorwaarden.

3.3. Gebruiksrechtovereenkomst: de Schriftelijke overeenkomst die tussen 2Jours en de Klant wordt aangegaan in het kader van het gebruik van de Programmatuur door de Klant en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

3.4. Klant: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon in de uitoefening van een beroep of bedrijf die een Gebruiksrechtovereenkomst met 2Jours is aangegaan althans hiertoe voornemens is.

3.5. Licentie: het niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare en niet-exclusieve gebruiksrecht van de Programmatuur zoals omschreven en vermeld op de beschrijvingsblad(en) als bijlage deel uitmakend van de Gebruiksrechtovereenkomst.

3.6. Materiaal: de beschrijving van de Programmatuur, handleidingen en alle overige informatie door 2Jours aan de Klant verstrekt.

3.7. Programmatuur: de softwareprogramma’s van 2Jours die in het kader van de Gebruiksrechtovereenkomst aan de Klant door middel van een Licentie op de Programmatuur ter beschikking worden gesteld.

3.8. Schriftelijk: op schrift, per e-mail, via de website van 2Jours of langs een andere tussen 2Jours en de Klant overeengekomen elektronische weg waarbij berichten worden opgeslagen en binnen redelijke termijn leesbaar kunnen worden gemaakt.

4.           Totstandkoming en inhoud Gebruiks-   rechtovereenkomst

4.1. Alle aanbiedingen en offertes van 2Jours zijn vrijblijvend en kunnen door 2Jours te allen tijde worden herroepen, ook nadat het aanbod door de Klant is aanvaard.

4.2. De Gebruiksrechtovereenkomst tussen 2Jours en de Klant komt tot stand door het (elektronisch) ondertekenen en retourneren door de Klant van de door 2Jours aan de Klant toegezonden offerte.

 

5.           Duur en beëindiging Gebruiksrecht overeenkomst

5.1. De Gebruiksrechtovereenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals aangegeven in de Gebruiksrechtovereenkomst.

5.2.Indien 2Jours en de Klant een Gebruiksrechtovereenkomst voor onbepaalde tijd zijn aangegaan, dan is dat voor de duur van minimaal twaalf (12) maanden en kan de Gebruiksrechtovereenkomst door de Klant Schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van een kalenderjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.

5.3. Indien 2Jours en de Klant een Gebruiksrechtovereenkomst voor bepaalde tijd zijn aangegaan, dan kan de Gebruiksrechtovereenkomst uitsluitend tegen het einde van de looptijd door de Klant Schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. Indien de Gebruiksrechtovereenkomst voor bepaalde tijd niet, althans niet tijdig, wordt opgezegd door de Klant, wordt deze telkens stilzwijgend met één jaar verlengd. Tussentijdse opzegging door de Klant is niet mogelijk.

5.4. 2Jours heeft te allen tijde, en zonder opgave van redenen, het recht de Gebruiksrechtovereenkomst (tussentijds) op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

6.           Levering

6.1. Binnen vijf (5) werkdagen, nadat de (elektronisch) ondertekende Gebruiksrechtovereenkomst door de Klant aan 2Jours is geretourneerd, zal 2Jours de Programmatuur aan de Klant ter beschikking stellen.

6.2. De in artikel 6.1 bedoelde terbeschikkingstelling vindt plaats door de levering van het Materiaal, waarmee de toegang tot de Programmatuur via het internet kan worden gerealiseerd.

6.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 7.4 kan 2Jours de Klant op diens verzoek ondersteuning verlenen bij het implementeren van de Programmatuur, tegen de daarvoor op dat moment bij 2Jours geldende tarieven en voorwaarden.

7.           Licentie

7.1. Het Materiaal zal vertrouwelijk worden behandeld door de Klant. De Klant zal alle redelijke maatregelen nemen om geheimhouding van het Materiaal te verzekeren, maar nimmer minder dan de maatregelen, die de Klant treft om zijn eigen, als van gelijkwaardig belang te beschouwen, materiaal te beschermen.

7.2. 2Jours verleent de Klant een Licentie voor het gebruik van de Programmatuur zoals omschreven in het Materiaal. Deze Licentie wordt slechts verleend voor de duur van de Gebruiksrechtovereenkomst, mits de toepasselijke licentievergoedingen conform de Gebruiksrechtovereenkomst betaald zijn.

7.3. De Klant mag de Programmatuur en het Materiaal gebruiken ten behoeve van en in het kader van de eigen bedrijfsvoering, met inachtneming van de daarvoor geldende gebruiksvoorschriften. De Klant mag de Programmatuur en het Materiaal niet (laten) gebruiken door of ten behoeve van derden, ongeacht of daar al dan niet een vergoeding tegenover staat.

7.4. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de Programmatuur, de geschiktheid en de implementatie daarvan in de eigen bedrijfsvoering, alsmede voor de resultaten die door het gebruik van de Programmatuur worden verkregen. De Klant is bovendien zelf verantwoordelijk voor de keuze van andere programmatuur, al dan niet afkomstig van derden, dat in samenhang of in combinatie met de Programmatuur wordt gebruikt, alsmede voor de daarmee verkregen resultaten.

8.           Intellectuele Eigendomsrechten

8.1. De intellectuele eigendomsrechten op de Programmatuur blijven berusten bij 2Jours, ongeacht eventuele door de Klant aangebrachte wijzigingen in de Programmatuur of implementatie van de Programmatuur in de softwarepakketten van de Klant. De intellectuele eigendomsrechten van 2Jours op al hetgeen 2Jours in de uitvoering van de Gebruiksrechtovereenkomst aan de Klant verstrekt, waaronder in ieder geval het Materiaal en de Licentie, blijven berusten bij 2Jours en mogen door de Klant slechts worden gebruikt ter uitvoering van de Gebruiksrechtovereenkomst. Na afloop van de Gebruiksrechtovereenkomst wordt het Materiaal op eerste verzoek van 2Jours aan 2Jours geretourneerd dan wel vernietigd.

8.2. Wanneer bij de uitvoering van de Gebruiksrechtovereenkomst intellectuele eigendomsrechten ontstaan, dan berusten die intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, bij 2Jours. Voor zover de intellectuele eigendomsrechten krachtens de wet bij de Klant komen te rusten, draagt de Klant deze intellectuele eigendomsrechten bij voorbaat over aan 2Jours en zal de Klant indien nodig zijn medewerking verlenen aan deze overdracht en verleent hij voorts bij voorbaat een onherroepelijke volmacht waarmee 2Jours al hetgeen kan doen wat nodig is waardoor de intellectuele eigendomsrechten bij 2Jours komen te rusten. De Klant doet, voor zover wettelijk toegestaan, afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten die bij de Klant blijven berusten, dan wel verbindt de Klant zich ertoe om deze persoonlijkheidsrechten in het economische verkeer niet uit te oefenen.

8.3. Bij overtreding van de artikelen 8.1 en 8.2 zal de Klant zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, per overtreding een boete van € 50.000,00 aan 2Jours verschuldigd zijn, onverminderd het recht van 2Jours tot het vorderen van volledige schadevergoeding met rente en kosten. Betaalde of verschuldigde boete strekt niet in mindering van eventueel verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten. 2Jours en de Klant wijken hierbij uitdrukkelijk af van het bepaalde in artikel 92, lid 2 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

9.           Dienstverlening

9.1. 2Jours onderhoudt de Programmatuur, waaronder de terbeschikkingstelling van nieuwe versies van de Programmatuur, kosteloos. 2Jours staat er niet voor in dat elke nieuwe versie dezelfde functionaliteit bevat als de voorgaande versie. 2Jours is niet gehouden specifiek voor de Klant bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.

9.2. De Klant kan kosteloos een beroep doen op ondersteuning van de Programmatuur door zich telefonisch of Schriftelijk in verbinding te stellen met 2Jours. Daarbij dient de Klant een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving te geven van de ontstane problemen. De Klant is verplicht alle informatie te verstrekken die 2Jours nodig acht ter oplossing van het probleem. 2Jours zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning binnen een redelijke termijn in behandeling nemen. 2Jours staat niet in voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning. Ondersteuning wordt uitsluitend verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van 2Jours.

10.        Vergoeding, betaling

10.1. De Klant is de overeengekomen vergoeding verschuldigd direct na ondertekening van de Gebruiksrechtoverkomst.

10.2. Betaling van de vergoedingen dient, zonder enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Deze betalingstermijn is een fatale termijn. De Klant kan zich met betrekking tot de verplichting tot betaling van de factuur niet op opschorting beroepen.

10.3. Zodra de betalingstermijn is verstreken, is de Klant 1% rente per maand over de verschuldigde hoofdsom en vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten aan 2Jours verschuldigd, welke laatste ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom bedraagt, met een minimum van € 200,00.

10.4. 2Jours heeft het recht de overeengekomen vergoeding door middel van een Schriftelijke kennisgeving eenzijdig te wijzigen gedurende de looptijd van de Gebruiksrechtovereenkomst. De Klant heeft in dat geval het recht de Gebruiksrechtovereenkomst binnen twee (2) weken na ontvangst van de Schriftelijke kennisgeving Schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden, zonder dat 2Jours en de Klant over en weer tot enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook zijn gehouden.

10.5. 2Jours is te allen tijde gerechtigd van de Klant zekerheidstelling te verlangen – waaronder doch niet uitsluitend jaarlijkse vooruitbetaling van de overeengekomen vergoeding – voor de nakoming van de (betalings)verplichtingen. 2Jours is te allen tijde gerechtigd haar verplichtingen voortvloeiende uit de Gebruiksrechtovereenkomst op te schorten tot de door 2Jours verlangde zekerheid door de Klant is gegeven.

11.        Opschorting en uitsluiting

11.1. 2Jours is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant uit hoofde van de Gebruiksrechtovereenkomst terstond op te schorten, waaronder het beletten van de toegang tot de Programmatuur, zodra de Klant enige betalingstermijn, verschuldigd uit hoofde van de Gebruiksrechtovereenkomst, heeft doen verstrijken.

11.2. 2Jours is niet verplicht tot Dienstverlening ten aanzien van problemen die worden veroorzaakt door:

  • ondeskundig gebruik van de Programmatuur door de Klant of haar medewerkers;
  • het niet opvolgen van adviezen c.q. instructies van 2Jours;
  • wijzigingen in de Programmatuur en/of het Materiaal, die zonder toestemming van 2Jours door of namens de Klant zijn aangebracht.

Werkzaamheden verband houdend met het oplossen van de hier bedoelde problemen zullen door 2Jours aan de Klant in rekening worden gebracht tegen de alsdan bij 2Jours geldende tarieven.

12.        Garantie

12.1. 2Jours garandeert de technische juiste werking van de Programmatuur, behoudens Overmacht, en mits gebruikt met inachtneming van de gebruiksinstructies van de zijde van 2Jours.

12.2. Genoemde garantie houdt geen andere of verdergaande verplichtingen voor 2Jours in dan om de overeengekomen Dienstverlening te verrichten aan de Programmatuur onder de voorwaarden als aangegeven in deze algemene voorwaarden.

12.3. 2Jours verleent geen garantie van welke aard ook op de door haar verrichte Dienstverlening.

13.        Overmacht

13.1. Van Overmacht in de zin van artikel 75 Boek 6 Burgerlijk Wetboek aan de zijde van 2Jours is sprake, indien 2Jours wordt verhinderd aan haar verplichtingen uit de Gebruiksrechtovereenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van omstandigheden die zij redelijkerwijs niet kan beïnvloeden. Onder Overmacht wordt in ieder geval verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van 2Jours, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door de Klant aan 2Jours zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door de Klant aan 2Jours is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring in de breedste zin des woords, (vi) oorlog, (vii) werkbezetting, (viii) staking, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden van 2Jours om wat voor reden dan ook.

13.2. 2Jours is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe is verhinderd als gevolg van Overmacht.

13.3. Indien de Overmachtsituatie langer voortduurt dan zestig dagen, is de Klant bevoegd de Overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte partieel te ontbinden, zonder dat 2Jours en de Klant over en weer tot enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook zijn gehouden.

14.        Aansprakelijkheid

14.1. 2Jours sluit iedere aansprakelijkheid en/of risicoaansprakelijkheid voor directe schade, indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verminking of verlies van data en alle andere vormen van directe en/of indirecte schade veroorzaakt door 2Jours en/of haar ondergeschikten en/of door haar ingeschakelde hulppersonen uitdrukkelijk uit, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.

14.2. Mocht de uitsluiting van de aansprakelijkheid in artikel 14.1 geen standhouden, dan is de vergoeding van de schade beperkt tot maximaal eenmaal het totale factuurbedrag uit hoofde van de Gebruiksrechtovereenkomst (exclusief btw) over één jaar voor het schadeveroorzakend feit. De vergoeding van de schade is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van 2Jours in voorkomend geval wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in gevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van 2Jours komt.

14.3. De Klant zal 2Jours op eerste verzoek volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden op 2Jours ter zake van enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden is uitgesloten.

15.        Privacy

15.1. Wanneer 2Jours dan wel de Klant tijdens het uitvoeren van de Gebruiksrechtovereenkomst persoonsgegevens die door de ander zijn verstrekt, verkrijgt en zijn deze persoonsgegevens verwerkt, zal zij de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Algemene verordening gegevensbescherming.

15.2. Indien 2Jours dan wel de Klant als verwerker in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming wordt aangemerkt, komen 2Jours en de Klant Schriftelijk een verwerkersovereenkomst overeen die voldoet aan het bepaalde in de Algemene verordening gegevensbescherming.

15.3. 2Jours en de Klant informeren elkaar binnen vijf (5) werkdagen over ieder verzoek en/of iedere klacht van de toezichthoudende autoriteit of de betrokkene ten aanzien van de persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de Gebruiksrechtovereenkomst. 2Jours en de Klant verlenen elkaar over en weer de medewerking die vereist is om aan de verzoeken van betrokkenen of de toezichthoudende autoriteit te voldoen.

15.4. De Klant vrijwaart 2Jours voor de aan 2Jours opgelegde bestuurlijke sancties, herstelsancties en bestraffende sancties in het kader van verwerkingen die 2Jours bij de uitvoering van de Gebruiksrechtovereenkomst uitvoert.

16.        Ontbinding

De Gebruiksrechtovereenkomst kan door 2Jours met onmiddellijke ingang door middel van een Schriftelijke verkla-ring aan de Klant worden ontbonden indien:

a) de Klant faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

b) de Klant (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt;

c) op de Klant de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;

d) beslag op het geheel of een gedeelte van de goederen van de Klant wordt gelegd;

e) de Klant komt te overlijden;

f) de Klant wordt ontbonden;

g) de Klant onder curatele of bewind wordt gesteld;

h) na het sluiten van de Gebruiksrechtovereenkomst aan 2Jours andere omstandigheden ter kennis komen die 2Jours goede grond geven te vrezen dat de Klant niet aan haar verplichtingen zal voldoen.

17.        Overdracht van rechten en verplichtingen

17.1. Voor een goede en volledige naleving van haar verplichtingen uit de tussen partijen bestaande Gebruiksrechtovereenkomst, is 2Jours bevoegd om derden in te schakelen. De kosten daarvan zullen, indien er voor de betreffende dienstverlening geen vaste prijs is afgesproken, aan de Klant worden doorberekend.

17.2. 2Jours is gerechtigd haar rechten en verplichtingen jegens de Klant aan een derde over te dragen.

17.3. De Klant kan vorderingen op 2Jours, uit welke hoofde dan ook, niet overdragen aan een derde. Dergelijke vorderingen zijn nadrukkelijk niet overdraagbaar. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking in de zin van artikel 83, lid 2 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek.

17.4. Het is de Klant niet toegestaan zonder de schriftelijke voorafgaande goedkeuring van 2Jours enige verplichting uit de Gebruiksrechtovereenkomst en/of deze algemene voorwaarden over te dragen aan een derde.

18.        Verval van recht

8.1. Alle rechtsvorderingen van de Klant uit hoofde van de Gebruiksrechtovereenkomst en/of deze algemene voorwaarden vervallen – behoudens bepalingen van dwingend recht – na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop nakoming van de verplichtingen uit de tussen 2Jours en de Klant bestaande Gebruiksrechtovereenkomst opeisbaar zijn geworden.

19.        Slotbepalingen

19.1.  Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze algemene voorwaarden in hun geheel nietig of vernietigbaar zijn dan wel dat een andere bepaling daarvan (deels) nietig of vernietigbaar is. Als een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar (en vervolgens vernietigd) mocht zijn, wordt zij door 2Jours vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benadert.

19.2. Op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en de uitvoering daarvan door 2Jours is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19.3. Alle geschillen – waaronder inbegrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd worden – voortvloeiend uit of verband houdend met de Gebruiksrechtovereenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, of met de betreffende voorwaarden en hun uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle.

Demo aanvragen